Evenemententerrein

Evenemententerrein

Het is aan de organisator zelf of de schoonmaak van het terrein binnen de eigen organisatie ligt of wordt uitbesteed. Voor het schoonmaken van het terrein kan een beroep worden gedaan op Netwerk/HVC. Kosten van deze schoonmaak zijn in principe voor rekening van de organisator.

Verzorg je zelf de schoonmaak van het evenemententerrein, dan controleert de gemeente na het evenement of het terrein afdoende schoon is opgeleverd. Is dit niet het geval dan geeft zij HVC alsnog de opdracht tot vegen en worden de kosten op de organisator verhaald.
Voor de levering van extra afvalbakken kan een beroep worden gedaan op Netwerk. De extra afvalbakken of afvaleilanden moeten in aantallen en locaties worden benoemd in de vergunningaanvraag en op de plattegrond van het evenemententerrein op locatie worden ingetekend. Kosten van de extra afvalbakken zijn in principe voor rekening van de organisator.

Het project "Respect voor Dordt" van de gemeente Dordrecht biedt de mogelijkheid extra afvaleilanden in te zetten (deels geschonken, deels huur). Een goedkoper en groen initiatief. Meer informatie hierover is op te vragen bij het Evenementenbureau.
Ondergrondse containers moeten altijd bereikbaar zijn voor omwonenden. Indien het sluiten van een ondergrondse container echt noodzakelijk is, dan moet een alternatieve afvalvoorziening worden geregeld via HVC.

Veroorzaakt jouw evenement veel afval, dan is het aan te raden de ondergrondse containers voor aanvang van het evenement (te laten) legen. Het Evenementenbureau is hiervoor je contactpersoon.

Bij het plaatsen van materialen in de openbare ruimte in de buurt van ondergrondse containers moet rekening gehouden worden met een afstand van minimaal 1,5 meter aan beide zijden van de grondplaat.
Wil je een elektrisch oplaadpunt voor auto's buiten gebruik laten stellen? Geef middels foto's en exacte tijden in de vergunningaanvraag en op het verkeersplan aan wat je precies wilt.
De wensen voor het verwijderen van objecten, zoals bushaltes, prullenbakken en paaltjes in de publieke ruimte moeten (inclusief foto's van de specifieke objecten ter plaatse) worden opgenomen in de vergunningaanvraag en/of het verkeersplan. Het Evenementenbureau zet je vraag uit binnen de gemeente Dordrecht zodat je een offerte op maat ontvangt. De kosten voor het verwijderen (en terugplaatsen) van de objecten zijn voor rekening van de organisator.
In overleg met het Evenementenbureau kan worden bepaald of een organisator specifieke voorzieningen moet treffen voor de inrichting van en om het evenemententerrein, waaronder hekken en verwijsborden.
Indien de hekken alleen dienen ter afbakening van het evenemententerrein, dan moeten deze via een externe leverancier worden ingehuurd. Wanneer de hekken onderdeel zijn van het verkeersplan dat in samenwerking met de afdeling Bereikbaarheid van de gemeente Dordrecht is opgesteld of vanwege veiligheid geëist worden, dan stelt de gemeente de hekken mogelijk (deels) beschikbaar.
Het is in de meeste gevallen mogelijk om een evenemententerrein (geheel) af te sluiten met hoge bouwhekken. Het Evenementenbureau Dordrecht geeft hierin, bij de behandeling van de conceptplannen, advies en input. Mochten er binnen het evenemententerrein kostbare apparatuur of goederen aanwezig zijn, dan vereist jouw verzekeraar dat je permanente (nacht)beveiliging inschakelt. Check dit vooraf bij je verzekeringsmaatschappij. Je dient de hekken zelf in te huren; de gemeente Dordrecht heeft daarvoor geen voorziening.

Let op: voor het afsluiten van het evenemententerrein voor verkeer kunnen andere maatregelen gelden, kijk hiervoor bij het hoofdstuk 'Verkeer en bereikbaarheid'.
Tijdelijke wateraansluitingen zijn te regelen via Evides of een bedrijf gespecialiseerd in tijdelijke wateraansluitingen, zoals MTD Pure Water. De exacte locatie(s) van de watervoorzieningen moet meegenomen worden in de vergunningaanvraag door deze in te tekenen op de plattegrond van het evenemententerrein.
Wanneer ten behoeve van een evenement (stroom)kabels in de openbare ruimte worden uitgelegd, dan moeten deze zoveel mogelijk langs het trottoir worden gelegd en afgeschermd. Zeker bij voorzieningen dwars over de weg of een plein zijn kabelgoten/matten vereist.
Op verschillende locaties in (de binnenstad van) Dordrecht zijn standaard stroomvoorzieningen van de gemeente aanwezig, bijvoorbeeld op het Statenplein, het Scheffersplein en enkele havens. Om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen op het Statenplein en/of Scheffersplein moet minimaal 14 werkdagen voor het evenement een schriftelijke aanvraag worden gedaan bij Gertenbach. Het hiervoor benodigde formulier is te downloaden via deze link.

De kosten van het stroomverbruik en de aan- en afsluitingskosten van Gertenbach worden rechtstreeks bij de organisator in rekening gebracht. De stroom die aanwezig is in delen van het Havengebied kun je regelen via deze link.
Om achteraf problemen rondom schade te voorkomen vindt er voor sommige evenementen, afhankelijk van de locatie en aard van het evenement, een voorschouw plaats in de aanwezigheid van de gemeente Dordrecht en de organisator. Na afloop van het evenement vindt er een naschouw plaats.
Het is mogelijk om via het Evenementenbureau een plattegrond op schaal aan te vragen. De plattegrond wordt aangeleverd in pdf- of dwg-format. Aanvragen kan via evenementen@dordrecht.nl