Geluidsproductie

Geluidsproductie

Indien de klachten van omwonenden binnenkomen bij de gemeente of de vergunningverlener, dan zal de geluidsadviseur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hierop acteren en een geluidsmeting gaan uitvoeren. Wanneer het geluidsvolume de vooraf gestelde vergunningsvoorwaarden overschrijdt, zal de adviseur corrigerend optreden en daar waar nodig verdergaande maatregelen nemen.
De adviseur Geluid van de Omgevingsdienst zal tijdens het evenement geluidsmetingen uitvoeren. Deze geluidsmeters zijn niet beschikbaar voor eigen gebruik. Daarbij kunnen geluidsmetingen uitsluitend worden uitgevoerd door de gecertificeerde specialisten met geijkte geluidsmeters.
Het geluidsniveau is één van de factoren die in hoge mate de overlast van evenementen bepaalt. In de evenementenvergunning wordt per evenement het maximale geluidsniveau aangegeven. Daarnaast wordt in de vergunning aangegeven tot welk tijdstip muziek en ander geluid ten gehore gebracht mag worden.

Bij een groot aantal muziekevenementen wordt door de adviseur Geluid van de Omgevingsdienst het geluid met de professionals ingeregeld en zal hij eveneens tijdens het evenement geluidsmetingen uitvoeren, op basis waarvan handhavend kan worden opgetreden. Daarnaast wordt hij betrokken bij klachten van omwonenden en wordt corrigerend opgetreden.
Er gelden beperkingen als gevolg van de Zondagswet. Het is op zondagen niet toegestaan voor 13.00 en na 23.00 uur geluid te produceren dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidsbron hoorbaar is.
De tijden voor geluidsproductie zijn gelijk aan de door de gemeente vastgestelde begin- en eindtijden van evenementen. De geluidsproductie mag niet aanvangen voor 09.00 uur en niet langer duren dan tot 23.00 uur op zondag tot en met donderdag en tot 24.00 uur op vrijdag en zaterdag. Er gelden beperkingen als gevolg van de Zondagswet. Het is op zondagen niet toegestaan voor 13.00 uur geluid te produceren dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidsbron hoorbaar is.

Vaak wordt geadviseerd de geluidsproductie een half uur voor het einde van het evenement te laten stoppen. Hierdoor wordt een geleidelijke uitstroom van de bezoekers gestimuleerd.
Hoeveel geluid er tijdens een evenement geproduceerd mag worden hangt af van de locatie van het evenement en de wijze waarop geluid wordt voortgebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met het benodigde evenwicht lussen leefbaarheid en levendigheid in de stad Dordrecht. Het college van burgemeester en wethouders verdeelt evenementen in vier categorieën: – een evenement met…