Hoeveel geluid mag ik produceren tijdens mijn evenement?

Hoeveel geluid er tijdens een evenement geproduceerd mag worden hangt af van de locatie van het evenement en de wijze waarop geluid wordt voortgebracht.

Daarbij wordt rekening gehouden met het benodigde evenwicht lussen leefbaarheid en levendigheid in de stad Dordrecht. Het college van burgemeester en wethouders verdeelt evenementen in vier categorieën:

– een evenement met lage geluidbelasting (categorie 1). Van categorie 1 evenementen wordt gesproken indien geen geluidsoverlast is te verwachten. Hierbij kan worden gedacht aan onversterkte muziek, lopende fanfare orkesten en dergelijke;

– een evenement, met een middelgrote geluidbelasting (categorie 2). Van categorie 2 evenementen wordt gesproken indien er sprake is van versterkt geluid. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT) bedraagt dan 71 tot en met 80 dB(A) op de dichtstbijzijnde gevel;

– een evenement met een grote geluidbelasting (categorie 3). Van categorie 3 evenementen wordt gesproken indien het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT) op de dichtstbijzijnde gevel 81 tot en met 85 dB(A) bedraagt. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een muziekfestival of popconcerten;

– een evenement met een zeer grote geluidbelasting (categorie 4). Van categorie 4 evenementen wordt gesproken indien het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT) op de dichtstbijzijnde gevel meer dan 85 dB(A) bedraagt. Het gaat hier bijvoorbeeld om grote popconcerten of dance-events. In de binnenstad van Dordrecht is deze categorie evenementen beperkt in aantal.

In de nadere regels van de gemeente Dordrecht zijn voor verschillende locaties beperkingen in aantallen evenementen opgenomen op basis van deze geluidcategorieën.