Bij het organiseren van een evenement en het doen van een vergunningaanvraag voor een evenement zijn verschillende diensten en organisaties betrokken. Hieronder vind je een overzicht van alle diensten die (mogelijk) betrokken kunnen zijn bij de organisatie van je evenement.

Eindverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in Dordrecht. Hij verleent op grond van de APV-vergunningen aan de aanvrager van het evenement en bepaalt dus feitelijk of een evenement mag worden georganiseerd en onder welke voorwaarden.
Het College is verantwoordelijk voor het evenementenbeleid en voor de vaststelling van de evenementenkalender.
Degene voor wiens rekening en risico een evenement plaatsvindt. Deze persoon is primair verantwoordelijk voor een beheersbaar, ordelijk en veilig verloop van een evenement.
De Omgevingsdienst is door de gemeente Dordrecht gemandateerd voor de coördinatie van de vergunningverlening. Ze bereidt de vergunningverlening voor van alle meldingen, A-evenementen en van B- en C-evenementen. Dat betekent dat zij de 1e risicoscan uitvoert om te bepalen welk adviestraject per evenement wordt ingezet, toetst de aanvraag op compleetheid en zet de aanvraag uit naar de adviesdiensten. De adviezen worden beoordeeld in het kader van de wetgeving/vergunningverlening en worden vertaald in voorwaarden voor de organisatie van het evenement (middels een schriftelijke kennisgeving uit naam van de burgemeester, de vergunning). Daarnaast verzorgt de Omgevingsdienst de publicatie van de vergunning, zodat deze voor inspraak in aanmerking kan komen. Bovendien stelt de OZHZ de verkeersregelaars aan op een evenement.
Deze afdeling van de Omgevingsdienst is één van de adviesdiensten van de vergunningverlener. De afdeling heeft tot taak om te beoordelen of een organisator met zijn leveranciers voldoende aannemelijk heeft gemaakt in de aanvraag voor een evenementenvergunning dat alle tijdelijke bouwwerken die in de openbare ruimte worden geplaatst in het kader van een evenement voldoen aan de normen en praktijkrichtlijnen (Centraal Overleg Bouwconstructies (Cobc): Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning d.d. 05-11-2015*).
Het Evenementenbureau Dordrecht is in 2001 door de gemeente Dordrecht opgericht om alle grotere buitenevenementen te begeleiden bij de aanvraag van hun evenementenvergunning. Het bureau vervult een loketfunctie voor alle vragen en wensen aan de gemeente Dordrecht rondom een evenement. Dit blijft niet beperkt tot de organisator, maar geldt eveneens voor de bewoners, nood- en hulpdiensten, ondernemers en instellingen in de stad Dordrecht die met een evenement in aanraking komen. Het bureau checkt voorafgaand aan het evenement of de afspraken die met de gemeente Dordrecht zijn gemaakt, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd (verkeersplan, verwijderen van palen, fontein uitzetten etc.) en is aanspreekpunt voor klachten of vragen tijdens een evenement (geluidsoverlast, verkeersproblematiek, bereikbaarheid, maar ook verhuisproblemen). Daarnaast stelt zij de evenementenjaarkalender op en geeft zij advies in de subsidietoekenning aan evenementenorganisatoren.

Onder de VRZHZ vallen de Brandweer, GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) en de afd. Risico- en crisisbeheersing. De VRZHZ adviseert over en houdt toezicht op brandveiligheid, technische en geneeskundige aspecten van evenementen,

bereikbaarheid en veiligheid op en rond het evenemententerrein. Bij risicovolle evenementen wordt er samen met de Politie een multidisciplinair-advies uitgebracht, waarbij de vergunningverlener, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, een gecoördineerd en op elkaar afgestemd advies ontvangt. Daarnaast speelt de VRZHZ een rol in het opzetten en vormgeven van het regionale evenementenbeleid.

Is vanuit wettelijke taakstelling verantwoordelijk voor ordehandhaving in het publieke domein en strafrechtelijke handhaving. De politiedistricten adviseren en houden toezicht namens de politiechef op de openbare orde en veiligheidsaspecten van evenementen. Het bureau conflict- en crisisbeheersing (bCCB) wordt bij risicovolle B- en C-evenementen betrokken bij het multidisciplinair advies. Politie is ook verantwoordelijk voor de handhaving van de verkeersregels bij evenementen.
Adviseert over gezondheidszorg- en hygiëneaspecten van evenementen, in samenspraak met de GHOR.

Stadsbeheer: coördinatoren bereikbaarheid zijn verantwoordelijk voor de doorstroming in en bereikbaarheid van Dordrecht. Zij adviseren en houden toezicht op de verkeersregulering rond evenementen en stellen de verkeersplannen voor de grotere buiten evenementen op (uitvoering circa 5 dagen voor het evenement).

Stadsbeheer: coördinator afval en reiniging heeft samen met de partners van de gemeente Dordrecht, HVC en Netwerk, een aanpak uitgewerkt “Respect voor Dordt” waarbij organisatoren afvaleilanden kunnen inzetten tijdens hun evenement (deels geschonken, deels huur). 

Stadsbeheer: coördinatoren Wijk onderhoud services adviseren over de buitenruimte waar het evenement plaatsvindt. Houden samen met een organisator een voor- en naschouw om vast te stellen welke gevolgen het evenement op de buitenruimte heeft gehad en zorgen voor herstel van de materiële schade op kosten van de organisator. Daarnaast zijn er coördinatoren die zich specifiek hebben gespecialiseerd in de parken van Dordrecht.

Stadsbeheer: coördinator openbare verlichting voert alle maatregelen uit die eventueel genomen moeten worden in het kader van de openbare verlichting (tijdelijk uitzetten, vervroegen inzettijd, gebruik ophangsysteem voor aankleding).

Adviseert over adviesaanvragen die direct verband houden met watergebonden evenementen. Het gaat dan om het gebruik van de binnenwateren en /of sluizen, kades, bruggen en ligplaatsen die door het evenement beïnvloed zouden kunnen worden.
Toezicht kan gevraagd worden te adviseren over evenementen of onderdelen ervan. Organiseert de multidisciplinaire schouw bij grote risicovolle evenementen en is verantwoordelijk voor parkeerhandhaving rond evenementen. Daarnaast zijn medewerkers van toezicht vaak op een evenement aanwezig in het kader van gastheerschap en het signaleren van misstanden richting de organisator en eventuele handhavers.
Adviseert soms over en houdt toezicht op onderdelen van evenementen, zoals over het geluidsniveau dat in de vergunningaanvraag wordt genoemd, of over vuurwerk.
Deze afdeling voert de regie op het evenementenvergunningenbeleid en de beleidsregels evenementen, die door de gemeente Dordrecht naast de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn opgesteld. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het informeren van de burgemeester inzake belangwekkende ontwikkelingen binnen het vakgebied van de evenementen in de gemeente Dordrecht als landelijk. Daarnaast zijn zij eerste gesprekspartner voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Q-Buzz wordt vaak gevraagd over evenementen of onderdelen ervan te adviseren. Daarnaast verzorgen zij de vele omleidingen en stremmingen die voor evenementen in Dordrecht noodzakelijk zijn. Veelal zijn zij ook gesprekspartner van een organisator indien zij een park-and-ride buiten de stad willen organiseren of actie willen nemen op een evt. ontruiming van een bepaald gebied.